رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
انواع باروترامای گوش در غواصی
#1
باروتراماى گوش


به فرض اينكه حتى شما بدانيد كه چگونه بايد گوش را اكوآلايز كرد، باز هم دربعضى شرايط ممكن است اين كار را به خوبى نتوانيد انجام دهيد، مانند تغيير ناگهانى عمق به دفعات، ضعيف شدن عضلات گلو، و يا حتى غواصى نكردن به مدت زياد و فراموش كردن روش درست اكوآلايز كردن. بعضى مواقع هم تجهيزات به گلو فشار مى آورند، مانند تنگ بودن پوشش غواصى درقسمت گردن و يا سفت بودن بندهاى ماسك هاى تمام صورت، كه تا حدودى موجب بسته شدن شيپور استاش مى شوند. 
اگر شما بدون اينكه اكوآلايز كنيد زياد از حد پايين برويد، افزايش تفاوت فشار بين گوش ميانى و گازى كه در گلوى شماست ممكن است شيپوراستاش را مسدود كرده و اكوآلايز كردن را غيرممكن كند.  با اين حال اكثر مشكلات مربوط به اكوآلايز كردن به دليل گرفتگى حاصل از آلرژى و يا سرماخوردگى رخ مى دهند. موكوس و غشاهاى موكوسى ورم كرده شيپوراستاش را مسدود مى كنند و اكوآلايز كردن را سخت و يا حتى غير ممكن مى سازند. تلاش براى اكوآلايز كردن در هنگام گرفتگى سبب فشار دادنِ موكوس به داخل گوش ميانى مى شود كه برخى مواقع سبب عفونت نيز مى شود. 
صرف نظر از دليل آن، اكوآلايز نكردن گوش ها مى تواند سبب رخ دادن يك يا چندين باروتراما شود. 
 
اسكوئيز گوش ميانى:
اگر غواص با وجود موفق نشدن به اكوآلايز پايين برود. يك درد شديد در گوش ايجاد مى شود كه دليل آن اين است كه فشار هيدراستاتيک پرده گوش را به سمت فضاى هوايى اكوآلايز نشده فشار مى دهد. اگر اين روند ادامه يابد، فشار هيدرواستاتيك مايعات و خون را از بافت هاى اطراف گوش ميانى به داخل فضاى هوايى گوش فشار مى دهد. هر چه بيشتر اين حالت ادامه داشته باشد، خون و مايعات بيشترى به داخل گوش ميانى جريان مى يابد. 
هنگاميكه چنين چيزى رخ مى دهد، درد شديد از بين مى رود و غواص احساس مى كند كه گوشش پر شده است. مايعات داخل گوش ميانى ارتعاشاتى را كه عبور مى كنند مختل كرده و شنوايى كاهش مى يابد. اسكوئيز گوش ميانى معمولاً با رسيدگى درست بهبود مى يابد ولى در صورت دريافت نكردن مراقبت هاى درست پزشكى مى تواند به دليل ايجاد عفونت اختلال دائمى در شنوايى بوجود آورد. 
 

پارگى پرده گوش:
اگر غواص با گوش هاى اكوآلايز نشده سريع تر از فشار هيدرواستاتيكى كه مايعات را به داخل گوش ميانى مى فرستد پايين برود، پرده گوش ممكن است به سمت داخل پاره شود. هنگاميكه پرده گوش پاره مى شود غواص درد شديدی را حس مى كند و به دنبال آن بلافاصله وقتى آب وارد مى شود، درد از بين مى رود و آب فوراً فضاى هوايى را پر كرده و اكوآلايز مى شود. از آنجائيكه آب وارد شده از دماى بدن انسان سردتر است، مى تواند سبب سرگيجه (vertigo) شود و با سرد شدن كانال دهليزى سبب از دست رفتن تعادل شود. ولى بعد از گرم شدن آبِ وارد شده سرگيجه از بين مى رود. 
به طور كلى، معمولاً پرده گوشى كه پاره شده بهبود مى يابد. با اين حال، آب واردشده به گوش ممكن است آلوده به باكترى و موجودات خارجى ارگانيك باشد كه مى توانند سبب عفونت شوند. احتمال صدمه ديدگى دائمى در شنوايى براثر پارگى پرده گوش با درمان سريع توسط يك متخصص گوش و حلق و بينى مى تواند به حداقل برسد. 

اسكوئيز معكوس گوش Reverse Squeeze:
اسكوئيز معكوس كه به آن گرفتگى معكوس reverse block نيز گفته مى شود، هنگامى رخ مى دهد كه گوش ميانى در حين پايين رفتن اكوآلايز مى شود ولى در حين صعود گاز گسترش يافته نمى تواند از طريق شيپور استاش خارج شود. اين شرايط معمولاً زمانى رخ مى دهد كه غواص از داروى ضدگرفتگى بينى در سرماخوردگى و يا آلرژى استفاده كرده و اين دارو در حين غواصى شسته مى شود. همچنين ممكن است زمانی رخ دهد كه غواص باوجود گرفتگى، هنگام پايين رفتن به زور گوش ها را اكوآلايز كند و سبب بسته شدن شيپور استاش در عمق شود. 
احساس اسكوئيز معكوس درست مانند اسكوئيز گوش ميانى است، كه البته فشار حاصله، پرده گوش را بجاى داخل به سمت بيرون فشار مى دهد. برخلاف اسكوئيز گوش ميانى ميزان منبع گاز در دسترس غواص توانايى او را براى متوقف كردن كامل صعود در صورت اكوآلايز نشدن، محدود مى كند. و در نهايت به دليل محدود بودن زمان غواص مجبور است صعود كند، چه اكوآلايز شده باشد چه نشده باشد. در صورت بروز اسكوئيز معكوس، برخى غواصان گزارش داده اند كه از طريق اكوآلايز كردن معكوس (با گرفتن بينى هوا را به داخل كشيده اند) و صعود بسيار آرام توانسته اند موفق به اكوآلايز شوند. با اين حال يك اسكوئيز معكوس جدى در مواقع نادر مى تواند سبب پارگى پرده گوش به سمت خارج شود اگر كه غواص بدون اينكه اجازه به خارج شدن هواى اضافى بدهد و به اجبار، سريع صعود كند. 
 
گوش گير/ كلاه وت سوت (هود): 
گوش گير ها، و برخى مواقع كلاه هاى وت سوت، يك فضاى هوايى را در كانال گوش ايجاد مى كنند كه امكان اكوآلايز ندارند. بهمين دليل است كه در هنگام غواصى نبايد از گوش گير ها استفاده كرد (به استثناى گوش گير هايى كه مخصوص غواصى ساخته شده اند و اجازه ورود آب را به داخل كانال گوش مى دهند). در برخى مواقع، كلاه تنگ وت سوت مى تواند با بستن و گرفتن روى گوش شرايط مشابهى را بوجود آورد كه البته با جدا كردن هود از روى گوش براى ورود آب به گوش مى توان آن را از بين برد. اگر شما با وجود به تن داشتن وت سوت كلاه دار به طور دچار مشکل غير عادى در اكوآلايز كردن شديد اين موضوع را در نظر داشته و سعى كنيد با جدا كردن لبه هاى هود ازگوش مشكل را برطرف كنيد.  
اگر غواصى گوش گير استفاده كند، هنگام پايين رفتن پرده گوش دچار درد مى شود زيراكه فشار ايجاد شده آن را به سمت خارج (مانند اسكوئيز معكوس) و به سمت فضاى اكوآلايز نشده فشار مى دهد. غواص ممكن است تلاش كند اكوآلايز كند كه اين فقط باعث مى شود كه درد شديدتر شود (و يا پرده گوش پاره شود) زيرا كه اضافه كردن هواى بيشتر به گوش ميانى تفاوت فشار را افزايش مى دهد. در عين حال، فشار هيدرواستاتيك ممكن است گوشگير را بيشتر به داخل كانال گوش هل دهد. فشار اكوآلايز نشده مى تواند باعث وارد شدن مايعات به داخل گوش ميانى (اسكوئيز گوش ميانى)، به داخل كانال گوش، و يا پارگى پرده گوش به سمت خارج شود. 
 
پارگى دريچه گرد Round-Window Rupture:
پارگى دريچه گرد در حلزون گوش رخ مى دهد اگر كه غواص در اكوآلايز كردن هنگام پايين رفتن تأخير داشته باشد و سپس سعى كند با فشار از طريق گرفتن بينى و با دهان بسته بازدم كرده (Valsalva maneuver) و بخواهد به زور اكوآلايز كند. 
در گوش هايى كه اكوآلايز نشده اند، پرده گوش در مقابل فشار هيدرواستاتيک به داخل انعطاف پيدا مى كند. اين حركت به سمت داخل وقتى از طريق استخوانچه ها از راه دريچه گرد به داخل حلزون گوش انتقال مى يابد، تقويت مى شود، درست مانند امواج صوتى. دريچه گرد به سمت داخل فشرده مى شود و بر روى مايع پرى ليمف perilymth فشار آورده و متعادل كننده دريچه گرد به سمت خارج انعطاف مى يابد. 
در تمام طول بدن، سيستم عصبى به طور مداوم مايع سربروسپينال را كه عصب سر و نخاع را احاطه مى كند توليد مى كند. سيستم وريدى به طور مداوم اين مايعات را كه شامل پري ليمف مى شود توليد و جذب مى كند. درحين اكوآلايز كردن از طريق گرفتن بينى و دميدن در آن، فشار داخل سينه براى لحظه اى افزايش مى يابد، و مانع از جريان خون در رگ هاى اصلى كه به قلب بازمى گردند مى شود. سيستم وريدى براى لحظه اى در واكنش به آن به بالا باز مى گردد و موجب افزايش فشار در رگ هاى اصلى مى شود. فشاروريدى براى لحظه اى فشار مايعات سربروسپينال كه شامل پرى ليمف مى شود را افزايش مى دهد. اگر غواصى در عمل اكوآلايز كردن تأخير داشته باشد، دريچه گرد در گوش در واكنش به فشارى كه به استخوانچه ها وارد مى شود به سمت بيرون جلو مى آيد.  اگر در همان زمان غواص از روش مانور والسالوا (گرفتن بينى وبازدم با دهان بسته) با فشار و به زور براى اكوآلايزكردن استفاده كند، افزايش فشار پري ليمف با فشارى كه به پرده گوش واردآمده ادغام شده و مى تواند سبب پارگى دريچه گرد شود. 
پارگى دريچه گرد سبب مى شود كه غواص احساس گرفتگى گوش كند، و غواص ممكن است كاهش شنوايى كه معمولاً با زنگ در گوش و سرگيجه همراه است را تجربه كند. پارگى دريچه گرد صدمه اى جدى است و اگرتوسط متخصص گوش و حلق و بينى درمان نشود، مى تواند موجب كاهش دائمى شنوايى و يا حتى كرى در قسمت هاى صدمه ديده شود. حتى درصورت درمانِ پارگى دريچه گرد ممكن است اثرات دائمى به همراه داشته باشد. اين پارگى مى تواند تعادل را تحت تأثير قرار دهد. خوشبختانه شما مى توانيد با اكوآلايز كردن زودهنگام و مداوم گوشهايتان در حين پايين رفتن، با فشار و زور و طولانى اكوآلايز نكردن و استفاده از تكنيك Frenzel (اكوآلايزكردن با گرفتن بينى و تكان دادن زبان به سمت عقب و بالا مانند پيستون براى فرستادن هوا به شيپور استاش) به جاى تكنيك والسالوا Valsalva براى اكوآلايز كردن، ريسك آن را به حداقل برسانيد. 
 
گوش اكسيژنى Oxygen Ear:
اين عارضه اخيراً دليل رخ دادن باروتراماى گوش شناخته شده است. پديده اى است كه مختص غواصان تكنيكال و غواصانى است كه اكسيژن ١٠٠ درصد براى فشارزدايى استفاده مى كنند، و نكته قابل توجه اين است كه مى تواند حتى در صورت انجام اكوآلايز در آب نيز رخ دهد. همچنين معمولاً درست بعد از غواصى در سطح هم مى تواند رخ دهد. 
گوش اكسيژنى مى تواند زمانيكه غواصان تكنيكال اكسيژن خالص را براى فشارزدايى استفاده مى كنند رخ دهد. از آنجائيكه تفاوت عمق چندان غيرعادى نيست، غواص ممكن است در زمانيكه دارد اكسيژن تنفس مى كند، چندين بار عمل اكوآلايز را انجام دهد و در نهايت به ورود اکسیژن (حدوداً)١٠٠ درصد در گوش ميانى ختم مى شود. 
خطر فورى براى اكسيژن خالص در گوش ميانى وجود ندارد. با اين حال، درطى زمان غشاى باريك و ديواره مويرگها شروع به متابوليسم اكسيژن مى كنند. مصرف اكسيژن موجب كاهش حجم گاز در گوش ميانى شده  و ايجاد عدم توازن مى كند درست مانند زمانيكه درحين پايين رفتن اكوآلايز انجام نشود. اگرغواص اين عدم توازن را از بين نبرد، نتايج آن درست مثل اسكوئيز گوش ميانى خواهد بود. اين اتفاق مى تواند همچنان حين فشارزدايى در عمق موردنظر رخ دهد، و يا بعد از به سطح آمدن از غواصى ای كه در آن اكسيژن خالص براى آخرين ايستگاه گيرى استفاده شده است اتفاق بيافتد. 
البته معمولاً اين موضوع مشكلى را ايجاد نمى كند زيراكه چه در زير آب و چه در سطح، غواص تغيير را در فشار گوش ميانى خود احساس مى كند و معمولاً بدون اينكه دليل آن را بداند اكوآلايز را انجام مى دهد. با اين حال اگرغواص به سطح بيايد و به هر دليلى ديگر نتواند اكوآلايز كند (مانند تأخير درگرفتگى)، ادامه متابوليسم اكسيژن در گوش مى تواند سبب افزايش احساس ناراحتى و اسكوئيز در گوش ميانى شود. 
اگر شما مستعد گرفتگى بعد از غواصى نيستيد، مى توانيد به سادگى درغواصى تكنيكال خود از آن مطلع شويد. بعد از به سطح آمدن، در صورت نياز به آرامى گوش هاى خود را اكوآلايز كنيد تا تغيير حجم بر اثر متابوليسم اكسيژن را متعادل كنيد. 
اگر مستعد گرفتگى بعد از غواصى هستيد، مى توانيد بعد از فشارزدايى با اكسيژن از هواى غنى شده و يا هوا استفاده كنيد، سپس كمى پايين رفته (حدود يك متر) و اكوآلايز كنيد. سپس كمى بالا آمده و دوباره پايين برويد (بازهم فقط يك متر) و اكوآلايز كنيد. با اين كار اكسيژن خالص را در گوش ميانى با مخلوط گاز نيتروژن/اكسيژن كه متابوليسم نمى شود جايگزين مى كنيد. بعداز غواصى، اسپرى ضد گرفتگى را در دسترس داشته باشيد تا هرگونه گرفتگى بعد از غوص را كه در اكوآلايز اختلال ايجاد مى كند از بين ببريد.
 
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان